Reglement

Reglement van Bridgeclub 55

Artikel 1 Naam en zetel
Artikel 2 Oprichtingsdatum en verenigingsjaar
Artikel 3 Doel
Artikel 4 Leden
Artikel 5 Toelating
Artikel 6 Einde van lidmaatschap
Artikel 7 Geldmiddelen en jaarlijkse bijdragen
Artikel 8 Bestuur
Artikel 9 Algemene ledenvergadering
Artikel 10 Kascommissie
Artikel 11 Technische commissie
Artikel 12 Wedstrijden
Artikel 13 Clubkampioenschap
Artikel 14 Invallersregeling
Artikel 15 Activiteitencommissie
Artikel 16 Slotbepalingen

Artikel 1
Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam Bridgeclub 55.  Zij wordt in dit reglement verder aangeduid als B 55.
 2. B 55 is gevestigd te Oss.

naar boven

 

Artikel 2
Oprichtingsdatum en verenigingsjaar

 1. B 55 werd opgericht in 1955, de vereniging wordt thans aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.

naar boven

Artikel 3
Doel

 1. B55 stelt zich ten doel bridgewedstrijden te spelen in overeenstemming met haar clubtradities.

naar boven

Artikel 4
Leden

 1. B 55 bestaat uit gewone leden.
 2. Leden van B 55 zijn natuurlijke personen. Die als lid van B 55 zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe bij dit reglement vastgestelde regels.
 3. B 55 kent een ledenstop bij 72 leden

naar boven

Artikel 5
Toelating

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 2. Bij niet-leden kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

naar boven

Artikel 6
Einde van lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Door opzegging door het lid.
  2. Door opzegging door B55 wanneer een lid zijn verplichtingen jegens B55 ondanks herhaalde verzoeken daartoe niet nakomt.
  3. Door opzegging door B55 wanneer redelijkerwijs van B55 niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  4. Door overlijden van het lid.
 2. Opzegging door B55 en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
  Het lid wordt met bekwame spoed schriftelijk en met opgaaf van redenen van de beslissing op de hoogte gesteld.
 3. Tegen opzegging door het bestuur staat binnen een maand beroep open bij de algemene vergadering.
  Het lid is tijdens de beroepstermijn en hangende het beroep geschorst doch mag zich in de algemene vergadering verantwoorden.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt wordt het restant van de jaarlijkse bijdrage niet gerestitueerd

naar boven

Artikel 7
Geldmiddelen en jaarlijkse bijdragen

 1. De geldmiddelen van B55 bestaan uit jaarlijkse contributie van de leden en uit eventuele andere baten.
 2. De jaarlijkse contributie dient te worden voldaan voor 1 november van elk jaar. Indien de contributie niet voor genoemde datum is voldaan, is een boete van 5 euro voor elke maand verzuim verschuldigd.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.

naar boven

Artikel 8
Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit 4 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. Verder bestaat het bestuur uit de voorzitter van de technische commissie.
 2. De secretaris is tevens vice-voorzitter en tweede penningmeester, de penningmeester is tevens tweede secretaris.
 3. Als er een stemming binnen het bestuur plaats vindt zal bij staken van de stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn
  .
 4. Bestuursleden worden voor de duur van drie jaar gekozen door de leden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 5. Bestuursleden treden aan en af volgens het navolgende rooster:
  Voorzitter : 2007 – 2010 – 2013 etc.
  Secretaris : 2008 – 2011 – 2014 etc.
  Penningmeester: 2009 – 2012 – 2015 etc.
 6. Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich minimaal 5 dagen voor aanvang van de algemene jaarvergadering schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken.
 7. Bij tussentijds aftreden wordt de opvolger gekozen voor de nog resterende zittingsperiode.
 8. Bestuursleden worden gekozen met meerderheid van stemmen.
 9. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar voorafgaande aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering en verder zo vaak als tenminste twee leden van het bestuur dit nodig oordelen.
 10. De voorzitter leidt de vergaderingen en schrijft deze uit.
 11. De secretaris maakt de notulen en het jaarverslag, verzorgt de correspondentie en houdt het ledenregister bij.
 12. De penningmeester beheert de geldmiddelen en int de contributie. Hij houdt van de vermogenstoestand van B 55 zodanige aantekening dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Hij verzorgt jaarlijks voor de algemene vergadering de rekening van baten en lasten en de balans en stelt de begroting voor het komende jaar op.
 13. Het bestuur is tot het doen van uitgaven bevoegd, mits deze binnen de goedgekeurde begroting vallen, met dien verstande dat hierbij een redelijke marge in acht genomen mag worden.
 14. Voor andere uitgaven behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
 15. In geval B 55 slachtoffer wordt van fraude met haar bankrekening, zijn alle leden hoofdelijk aansprakelijk voor gelijke delen van de schade voorzover van opzet of nalatigheid van de zittende bestuursleden geen sprake is.

naar boven

Artikel 9
Algemene ledenvergadering

 1. De algemene ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden en zovaak als het bestuur of tenminste een tiende van de gewone leden dit nodig oordeelt.
 2. Een algemene vergadering wordt tenminste twee weken van te voren schriftelijk aan de leden bekend gemaakt door middel van een convocatie met agenda.
 3. Op de jaarvergadering worden in ieder geval behandeld:
  1. De notulen van de vorige jaarvergadering.
  2. Verslag van de secretaris.
  3. De financiële jaarstukken.
  4. Het verslag van de kascommissie.
  5. De begroting van het komend jaar.
  6. De hoogte van de contributie.
  7. Eventuele vacatures en bestuursverkiezingen.
 4. Door goedkeuring van de jaarstukken door de algemene ledenvergadering wordt het bestuur decharge verleend voor alle handelingen in zoverre deze uit de jaarstukken blijken.
 5. Het bestuur is verplicht de bescheiden tenminste vijf jaar te bewaren.
 6. De algemene vergadering kan desgewenst het reglement wijzigen indien minimaal 2/3 van de leden aanwezig is en een wijzigingsvoorstel wordt gesteund door 2/3 van de aanwezige leden.

naar boven

Artikel 10
Kascommissie

 1. De Kas wordt jaarlijks voorafgaande aan de jaarvergadering gecontroleerd door de kascommissie, die door de leden in de jaarvergadering is gekozen.
 2. De kascommissie bestaat uit drie leden, die geen deel uitmaken van het bestuur, nl. een voorzitter, een lid en een reservelid.
 3. Elk jaar treedt de voorzitter van de kascommissie tijdens de jaarvergadering af, het lid wordt voorzitter en de reservelid wordt lid. Voorts wordt er uit de vergadering een nieuw reservelid gekozen.
 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle inlichtingen en stukken te verschaffen, die de commissie nodig heeft en haar inzage in de boeken en bescheiden te geven.
 5. De commissie brengt verslag uit aan de jaarvergadering.

naar boven

Artikel 11
Technische commissie

 1. Het bestuur stelt een technische commissie in. De technische commissie bestaat uit minstens vijf leden.
 2. De taken van de technische commissie zijn:
  1. De voorbereiding van de wedstrijden.
  2. Het beheer van het spelmateriaal.
  3. De leiding van de wedstrijden.
  4. De berekening van de uitslagen.
  5. De berekening van de percentages en punten per paar.
  6. De bekendmaking van de uitslag aan het einde van de wedstrijd.
  7. De publicatie van de uitslagen op het mededelingenbord tijdens de volgende speeldag.

naar boven

Artikel 12
Wedstrijden

 1. De wedstrijd begint om 19.45 uur. In principe gelden de spelregels van de Nederlandse Bridge Bond. De wedstrijdleider kan deze binnen de tradities van de club soepel toepassen.
 2. De leden worden per paar ingedeeld in groepen met, indien mogelijk, een even aantal paren. Er wordt gespeeld in lijn A, B en C.
 3. Gespeeld worden zes rondes van vier spellen. De Wedstrijdleiding geeft aan, wanneer er kan worden gewisseld.
 4. Als er een groep met een oneven aantal paren wordt gespeeld, wordt de score van de rusttafel bepaald aan de hand van de gemiddelde score van de overige vijf gespeelde tafels.

naar boven

Artikel 13
Clubkampioenschap

Clubkampioen wordt het paar dat het hoogste scoringspercentage heeft behaald over vijf competitieronden met elk drie zittingen.

Artikel 14
Invallersregeling

 1. Bij afwezigheid van de partner zorgt de overgebleven partner voor een invaller.
 2. Indien beide personen (een paar) 50% of meer vervangen zijn kan geen promotie meer plaats vinden.
  De som van de afwezigheid van beide patners bepaalt het percentage van 50%.
  Bijvoorbeeld: Indien van 3 zittingen van 1 competitieronde 1 maal beide patners afwezig zijn en 1 maal 1 persoon afwezig is is dit 50%, dus kan men niet promoveren.
 3. Indien beide personen (een paar) op de laatste speelavond van de wedstrijd vervangen worden kan het vervangende paar maximaal het gemiddelde over de andere speelavonden scoren. Er is geen minimum vastgesteld.

naar boven

Artikel 15
Activiteitencommissie

 1. Het bestuur kan een activiteitencommissie instellen.
 2. De activiteitencommissie bestaat uit minstens drie leden, waarvan de voorzitter van B55 in beginsel deel uitmaakt.

naar boven

Artikel 16
Slotbepalingen

In gevallen waarin het clubreglement niet voorziet beslist het (dagelijks) bestuur.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Dit reglement is van kracht geworden tijdens de algemene vergadering van
22 augustus 2007.

naar boven

Pagina's: 1 2